Đạo đức học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan về môn học

2. Khái niệm về đạo đức và đạo đức Phật giáo

3. Các phạm trù, chức năng & loại hình ĐĐHPG

4. Thiện, các đặc tính của thiện

5. Phân tích 10 bất thiện nghiệp

6. Các tướng trạng của thiện và bất thiện

7. Các tướng trạng của thiện và bất thiện (tt)

8. Thuyết trình: Vấn nạn phá thai theo quan niệm Phật giáo

9. Tình hình nghiên cứu ĐĐHPG ở VN và nước ngoài

10. Tình hình nghiên cứu ĐĐHPG ở VN và nước ngoài (tt1)

11. Tình hình nghiên cứu ĐĐHPG ở VN và nước ngoài (tt2)

12. Tình hình nghiên cứu ĐĐHPG ở VN và nước ngoài (tt3)

13. Thuyết trình: Đạo đức trong Công nghệ thông tin

14. Phân tích mười thiện nghiệp

15. Các trạng thái tâm bất thiện

16. Các tiêu chí đánh giá tội - p1

17. Các tiêu chí đánh giá tội - p2

18. Các tiêu chí đánh giá tội - p3

19. Vấn đề tổ chức thi của lớp Đào tạo từ xa

20. Như lý tác ý

21. Khẩu nghiệp, ôn thi giữa kỳ

22. Thuyết trình: Đạo đức trong học đường

23. Thuyết trình: Quan điểm đạo đức về môi sinh

24. Đạo đức người xuất gia

25. Đạo đức người xuất gia (tt)

26. Đạo đức người xuất gia (tt1)

27. Phước báu

28. Phước báu (tt)

29. Phước báu (tt-end)

30. Tham khảo: SV và hội thảo

31. Thuyết trình: Bạo lực học đường

32. Đạo đức người tại gia

33. Đạo đức người tại gia (tt)

34. Thuyết trình: Quan điểm Phật giáo về vấn đề sống thử

35. Thuyết trình: Phật giáo về vấn đề y đức

36. Thuyết trình: Quan điểm Phật giáo về giới tính thứ 3

37. Pháp độ - p1

38. Pháp độ - p2

39. Pháp độ - p3 (end)

40. 38 pháp hạnh phúc (Đạo đức người tại gia)

41. 38 pháp hạnh phúc (tt), Kinh bại vong, Chánh kiến

42. Chánh kiến (tt)

43. Ôn tập cuối

GIÁO TRÌNH HỌC TẬP & THAM KHẢO

1. Đề cương môn học

2. Khái niệm về đạo đức và đạo đức Phật giáo

3. Các phạm trù, chức năng, loại hình ĐĐHPG

4. Tình hình nghiên cứu đạo đức học Phật giáo ở Việt Nam và hải ngoại

5. Các tướng trạng của thiện và bất thiện

6. Thiện, đặc tính của thiện

7. Phân tích 10 thiện nghiệp

8. Phân tích 10 bất thiện nghiệp

9. Các tiêu chí đánh giá tội

10. Động cơ - Cetana

11. Phụ lục Tâm sở tư

12. So sánh tóm tắt các bộ luật Tỳ-kheo

13. Như lý tác ý

14. Khẩu nghiệp

15. Đạo đức người xuất gia

16. Đạo đức trong kinh Trung Bộ

17. Phước báu

18. Mười chuẩn mực đạo đức (tham khảo)

19. Đạo đức của người tại gia

20. Pháp độ

21. Chánh kiến

22. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong (TT. Thích Nhật Từ biên soạn)

23. Kinh bại vong (HT. Thích Minh Châu dịch)

ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO

Đối với Tăng Ni khóa IX và ĐTTX khóa II

Giảng viên: ĐĐ. TS. Thích Giác Hoàng 

Tăng Ni khóa IX khoa Triết học Phật giáo, Hoằng pháp và Học viên khoa Đào tạo từ xa khóa II bị rớt môn Đạo đức học Phật giáo thì viết lại đề sau:

1) Ứng dụng đạo đức học Phật giáo trong việc sử dụng công nghệ thông tin thời hiện đại.

2) Ứng dụng đạo đức học Phật giáo trong học đường ngày nay.

Đối với học viên khoa Đào tạo từ xa khóa III, nếu chọn làm tiểu luận thay cho thi giữa kỳ cũng làm một trong hai đề trên.  

Hạn chót nộp bài: 10/12/2015.

TP. Hồ Chí Minh, 08/10/2015.

Tỳ-kheo Giác Hoàng.

TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO

- Nhiều tác giả (1995), Đạo đức học Phật giáo, TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành.

- Tịch Thiên (Trí Hải dịch Việt), (1999) Nhập Bồ-tát hạnh, TP.HCM, Nhà xuất bản TP. HCM.

- Thích Minh Châu (2002), Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người, Hà Nội, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Thích Chân Quang (2004),Tâm lý đạo đức, Hà Nội, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Tỳ-kheo Chánh Minh (2006), Luận giải chánh tri kiến, Hà Nội, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Tỳ-kheo Chánh Minh (2006), Tâm vấn đáp, Hà Nội, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Acariya Dhammapala (2007), Pháp độ, Tỳ-khưu Bodhi dịch sang Anh ngữ và Tathāpaññā (Như Tuệ) dịch sang Việt ngữ, TK. Chánh Minh hiệu đính. Hà Nội, NXB Tôn giáo.

- Basnagoda Rahula (2008), Lời dạy của Đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội, Hà Nội, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Đức Đạt-lai Lạt-ma (Hoang Phong chuyển ngữ) (2009), Những lời khuyên tâm huyết, Nhà xuất bản Tôn giáo.

- Đại sư Tinh Vân (Thích Đạt Ma Chí Hải dịch) (2009), Mười đức tính cần có của người xuất gia, Hà Nội, Nhà xuất bản tôn giáo.

- Vansarakkhita Maha Thera (Trưởng lão Hộ Tông) (2010),Thập pháp Ba-la-mật, TP. HCM, Nhà xuất bản Phương Đông.