Thắng pháp tập yếu luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Bốn thắng pháp

2. Giới thiệu Thắng pháp tập yếu luận

3. Bốn loại tâm

4. Tám tâm tham

5. Hai tâm sân, hai tâm si

6. Bảy bất thiện dị thục tâm

7. Tám thiện dị thục tâm

8. Ba vô nhân duy tác tâm

9. Tâm sở (p1)

10. 8 Dục giới tịnh quang Thiện / Dị thục / Duy tác tâm

11. Tâm sở (p2)

12. Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới (bài 12 - 17)

13. Tâm sở (p3)

14. Siêu thế tâm

15. Tâm sở (p4)

16. Chia pháp, 52 tâm sở

17. Tâm sở (p5)

18. Tiến trình tu chứng Thánh quả

19. Sắc pháp

20. Tâm sở bất thiện

21. Tâm sở bất thiện (tt)

21. Sắc pháp (tt)

22. Vi diệu pháp ứng dụng

23. Vi diệu pháp ứng dụng (tt)

FILE THAM KHẢO

1. File 1

2. Bài giảng ngày 5-12

- File 1

- File 2

3. Bài giảng ngày 13-12

- File 1

- File 2

4. Bài giảng ngày 19-12 (end)

THAM KHẢO

Bản đồ tham khảo

14 tâm sở bất thiện

25 tâm sở tịnh hảo

CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 5

1. Môn: Thắng pháp tập yếu luận

Giải thích 4 pháp thuộc về Abhidhamma: Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp, Niết Bàn.

2. Môn: Cổ ngữ Pali

- Cho biết số đếm từ 1 đến 20

- Cho biết số thứ tự từ thứ nhất đến thứ 10.

- Ôn bài các tĩnh từ (bài 19 phần lý thuyết)

- Giải bài tập 20: từ 1 đến 5 phần dịch từ Pali sang Việt và phần dịch từ Việt sang Pali.

Ngày 05/11/2015

Giáo thọ

TT. TS. Thích Bửu Chánh

ÔN TẬP CUỐI HK5 - PALI

ĐỀ TIỂU LUẬN

MÔN: THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN

GIẢNG VIÊN: TT. TS. THÍCH BỬU CHÁNH

(DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA IX, ĐTTX KHÓA II THI LẠI và ĐTTX KHÓA III)

Chọn 1 trong 2 đề sau:

1.    Phân tích Tâm vương.

2.    Phân tích Tâm sở.

Ngày 27/10/2015

Giáo thọ

TT. TS. Thích Bửu Chánh