Khái luận về Phật học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN KHÁI LUẬN VỀ PHẬT HỌC

(Dành cho học viên đăng ký viết tiểu luận thế cho thi giữa kỳ)

Đề: Tìm hiểu về Ngũ uẩn và giáo dục con người toàn diện.

TP. Hồ Chí Minh, 20/10/2015.

Giáo thọ,

TT. TS. Thích Viên Trí

 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Thích Thiện Siêu, Vô Ngã Là Niết Bàn,

2.    Thích Minh Châu, Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi

3.    Thích Nữ Trí Hải (dịch) Đức Phật Đã Dạy Những gì, Nxb Tôn Giáo, 2000

4.    Thích Chơn Thiện,Phật Học Khái Luận, Nxb VHSG, 2006

5.    Thích Mãn Giác (dịch), Lịch Sử Triết Học Ấn Độ, Nxb Văn Hóa, 2007

6.    HT.TS. Thích Chơn Thiện, Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pali,Nxb Phương Đông, 2009

7.    HT Thích Thanh Kiểm, Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ

8.    Viên Trí, Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương Đông, 2006

9.    Hương Vân (dịch) Chuỗi Ngọc Trai, Nxb Phương Đông, 2011

10.  Tâm Minh, Khảo Cứu về Văn Học Pali

11.  Trần Phương Lan (dịch), Đức Phật Lịch Sử, VNCPHVN, 1997

12.  Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn (Sưu tập), Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào, Nxb VHSG, 2009

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu bộ môn

2. Cuộc đời Đức Phật - phần 1

3. Cuộc đời Đức Phật - phần 2

4. Sự xuất thế của Đức Phật

5. Tăng đoàn Phật giáo, ý nghĩa xã hội

6. Đời sống hàng ngày của Đức Phật

7. Giáo lý Tứ diệu đế - phần 1

8. Giáo lý Tứ diệu đế - phần 2

9. Hình thức của khổ

10. Diệt đế

11. Đạo đế

12. Ngũ uẩn

13. Ngũ uẩn (tt)

14. Duyên khởi và Vô ngã

15. Các khái niệm trong duyên khởi

16. Duyên khởi và Vô ngã (tt)

17. Nghiệp

18. Nghiệp (tt)

19. Ôn tập cuối HK1

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Mục tiêu và phương thức học bộ môn

2. Đức Phật - nhân vật lịch sử

3. Ngũ uẩn

4. Ngũ uẩn (tt)

5. Duyên khởi - Vô ngã

6.Nghiệp - Ôn tập cuối kỳ

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.doc)

1. Đề cương môn học

2. Cuộc đời Đức Phật

3. Tứ diệu đế

4. Đề cương Phật học khái luận