Triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

(Dành cho học viên đăng ký viết tiểu luận thế cho thi giữa kỳ)

Đề: Chọn 01 trong 03 đề tài sau:

1. Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học phương Tây và triết học Ấn Độ.

2. Những tư tưởng cơ bản của trường phái Chính thống giáo trong lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại.

3. Cấu trúc, giá trị và đặc điểm của triết học Ấn Độ cổ đại, trung đại.

TP. Hồ Chí Minh, 20/10/2015.

Giảng viên,

TS. Trương Văn Chung

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các bài giảng về tư tưởng Phương Đông Trần Đình Hượu. Nxb. ĐHQG, HN. 2001

2. Lịch sử triết học Phương Đông. Nxb. Chính trị Quốc gia. HN,  1998.

3. Phương Đông và Phương Tây, những vấn đề triết học, lịch sử, văn học.  N . Konrat. Nxb. Giáo dục. HN, 1997

4. Đông phương học. Edward .W. Said. Nxb. Chính trị Quốc gia. HN, 1998.

5. Lịch sử văn minh Ấn Độ.Will Durant. Trung tâm TT . ĐHSP, Tp HCM. 1989.

6. Nhập môn triết học Ấn Độ cổ đại. Lê Xuân Khoa. Trung tâm học liệu Bộ GD, Sài gòn, 1972.

7. Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu. Cao Xuân Huy. Nxb. Văn học. HN, 1995.

8. Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại. Doãn Chính (chủ biên). Nxb. CTQG. HN, 1998.

9. Triết học của Vasubandhu. Lê Mạnh Thát. Nxb Tổng hợp Tp. HCM.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Các trường phái triết học Ấn Độ Cổ đại và Trung đại

3. Trường phái chính thống giáo

4. Trường phái phi chính thống giáo

5. Học thuyết Tứ diệu đế

6. Học thuyết Vô ngã, Vô thường

7. Đại luận sư Vasubandhu

8. Khái niệm, phạm trù triết học Ấn Độ

9. Khái niệm, phạm trù triết học Ấn Độ (tt)

10. Ôn tập, thảo luận

11. Những vấn đề nhân sinh 

12. Những quan điểm về học thuyết vũ trụ

13. Thuyết trình

14. Tổng lược bộ môn và Ôn tập thi cuối kỳ (p1)

15. Tổng lược bộ môn và Ôn tập thi cuối kỳ (p2)

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. File 1

2. File 2

3. Yêu cầu về bài tiểu luận

4. File 4

5. File 5

6. Tổng kết môn học

7. Tổng kết môn học và việc thi

FILE VĂN BẢN (*.pdf):

Tài liệu tóm lược môn học