Hán cổ 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Video bài giảng tuần thứ 1

2. Video bài giảng tuần thứ 2

3A. Video bài giảng tuần thứ 3

 3B. Video bài giảng tuần thứ 3 ôn thi giữa kỳ

4.1 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 4 - P.1

4.2 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 4 - P.2

5.1 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 5 - P.1

5.2 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 5 - P.2

6.1 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 6 - P.1

6.2 Hán Cổ l ĐTTX6 - HỌC KỲ 3- Buổi 6 - P.2 - ÔN THI CK3

GIÁO TRÌNH

*. Nội dung chương trình HK3

1. Biểu lý

2. Ngũ quan

3. Khắc chu cầu kiếm

4. Tăng

5. Mộc dục

6. Thể thao

7. Thích-ca Mâu-ni

8. Kiêu tương đông tỉ

9. Gạo và vải

10. Lão nhân mãi ngư

11. Trợ động từ

12. Trợ từ kết cấu

13. Ôn tập giữa HK

14. La-hán cập Bồ-tát

15. Khách chí

16. Cá & mèo

17. Thủ chu đãi thố

18. Tu hành

19. Mãi lý

20. Tân thư nhất sách

21. Minh nguyệt tương xuất