Thuật ngữ PP tiếng Anh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (mp3, video)

1A. Sikkhā

1B. Sīla

2. Sīvathikā - Sotāpanna

3.1 Taṇhā (Phần 1)

3.2 Taṇhā (Phần 2)

4. TILAKKHANA

5. UBHATOBHAGAVIMUTTA

6. UPASAKA 

7. VIMUTTA

8. VIHARA

GIÁO TRÌNH & THAM KHẢO (pdf)

1. SikKhā, Sīla

2. Sīvathikā - Sotāpanna

3. Taṇhā

4. Tilakkhana

5. Ubhato-bhāga-vimuttaUpāsaka

6. Vasī