Pali 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH & VIDEO (*.mp3)

1. Luật phối âm - phối nguyên âm

2. Dịch kệ dâng hương và tán thán Phật

3. Phối phụ âm (Byañjana-sandhi)

4. Dịch Ân đức Phật & Quy ngưỡng Phật

Bài 5: Phối âm với 'ṃ' & Phối âm hỗn hợp

Bài 6: Tán Pháp, Ân đức Pháp & Quy y Pháp

Bài 7. Ôn tập giữa học kỳ 3

Bài 8 Đại từ quan hệ và Đại từ nghi vấn

Bài 9 Tán dương Tăng, Ân đức Tăng và quy y Tăng

Bài 10. Đại từ chỉ định

Bài 11. Đọc hiểu kệ An lành

Bài 12. Biến cách số từ 

Bài 13 ,14 Đọc hiểu kệ quán tưởng & Ôn thi cuối học kỳ 3

TÀI LIỆU HỌC VÀ THAM KHẢO (*.PDF)

1. Luật phối âm - phối nguyên âm

2. Dịch kệ dâng hương và tán thán Phật

3. Phối phụ âm (Byañjana-sandhi)

4. Dịch Ân đức Phật & Quy ngưỡng Phật

5. Phối âm với 'ṃ' (Niggahīta-sandhi) và Phối âm hỗn hợp (Missaka-sandhi)

6. Tán Pháp, Ân đức Pháp & Quy y Pháp

7. Ôn tập giữa học kỳ 3

8. Biến cách đại từ quan hệ & Đại từ nghi vấn

9. Tán Tăng, Ân đức Tăng & Quy y Tăng

10. Đại từ chỉ định

11. Đọc hiểu kệ An lành

12. Biến cách số từ

13. Đọc hiểu kệ quán tưởng

14. Ôn thi cuối học kỳ 3