Tín ngưỡng và tôn giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Nguồn gốc của tín ngưỡng tôn giáo

2. Nguồn gốc của tín ngưỡng tôn giáo (tt)

3. Tín ngưỡng đa thần, độc thần

4. Những tôn giáo lớn trên thế giới

5. Nguồn gốc Do Thái giáo

6. Do Thái giáo (tt)

7. Phật giáo

8. Công giáo

9. Công giáo (tt)

10. Hồi giáo

11. Hồi giáo (tt)

12. Việt Nam đa dân tộc, đa tôn giáo

13. Việt Nam đa dân tộc, đa tôn giáo (tt)

14. Bửu Sơn Kỳ Hương

15. Tứ Ân Hiếu Nghĩa

16. Hòa Hảo

17. Hòa Hảo (tt)

18. Cao Đài

19. Cao Đài (tt)

20. Lực lượng võ trang

21. Lực lượng võ trang (tt)

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 19-9-2020 (P1)

2. Bài giảng ngày 19-9-2020 (P2)

3. Bài giảng ngày 03-10-2020 (P1)

4. Bài giảng ngày 03-10-2020 (P2)

5. Bài giảng ngày 10-10-2020 (P1)

6. Bài giảng ngày 10-10-2020 (P2)

7. Bài giảng ngày 17-10-2020 (P1)

8. Bài giảng ngày 17-10-2020 (P2)

9. Bài giảng ngày 07-11-2020 (P1)

10. Bài giảng ngày 07-11-2020 (P2)

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ra đề: 07/6/2020

Học viên chọn 1 trong 3 đề sau:

1. Phân tích quá trình phát triển từ Tín ngưỡng đến Tôn giáo đa thần, Tôn giáo độc thần.

2. Phân tích những điều kiện để xuất hiện Tôn giáo. Nêu ra những mặt tích cực, những mặt hạn chế của Tôn giáo.

3. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các lực lượng võ trang trong các tôn giáo: Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo ở những thập niên 1940 – 1950 và những hệ quả liên quan.