Kinh Trung bộ 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA X

1. Hệ thống căn bản tam tạng

2. 10 điều tâm niệm (trích Tăng Chi Bộ kinh) (p1)

3. 10 điều tâm niệm (p2)

4. Kinh Pháp môn căn bản

5. Kinh Pháp môn căn bản (tt)

6. Kinh Tất cả lậu hoặc (p1)

7. Kinh Tất cả lậu hoặc (p2)

8. Kinh Tất cả lậu hoặc (p3)

9. Kinh Tất cả lậu hoặc (p4)

10. Kinh Thừa tự pháp (p1)

11. Kinh Thừa tự pháp (p2)

12. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (p1)

13. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (p2)

14. Kinh Vô uế (p1)

15. Kinh Vô uế (p2)

16. Kinh Ước nguyện (p1)

17. Kinh Ước nguyện (p2)

18. Kinh Ước nguyện (p3)

19. Kinh Ví dụ tấm vải (p1)

20. Kinh Ví dụ tấm vải (p2)

21. Kinh Đoạn giảm (p1)

22. Kinh Đoạn giảm (p2)

23. Kinh Đoạn giảm (p3)

24. Kinh Đoạn giảm (p4)

25. Kinh Chánh tri kiến (p1)

26. Kinh Chánh tri kiến (p2)

27. Kinh Niệm xứ (p1)

28. Kinh Niệm xứ (p2)

29. Kinh Niệm xứ (p3), Ôn thi cuối kỳ

ĐTTX3

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p1)

2. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p2)

3. Kinh Ví dụ con rắn

4. Đại kinh Xóm ngựa

5. Kinh Kandaraka

6. Kinh Ái sanh

7. Kinh Sakuludàyi

8. Kinh Không Uế nhiễm

9. Tiểu kinh Phương quảng

10. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

11. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

12. Kinh Niệm xứ (buổi học cuối)

13. Ôn thi cuối học kỳ (khóa III)

CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG (*.wmv)

ĐTTX3

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p1)

2. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p2)

3. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p3)

4. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ (p4)

XEM THÊM CÁC FILE HÌNH ẢNH

Kinh Trung Bộ - buổi thứ 1

GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO (*.doc)

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung Bộ

2. Kinh Ví dụ con rắn (số 22)

3. Đại kinh Xóm ngựa (số 39)

4. Tóm tắt Kinh Ví dụ con rắn (số 22)

5. Tóm tắt Đại kinh Xóm ngựa (số 39)

6. Kinh Kandaraka (số 51)

7. Kinh Ái sanh (số 87)

8. Tóm tắt Kinh Kandaraka

9. Tóm tắt Kinh Ái sanh

10. Tóm tắt Kinh Sakaludàyi

11. Kinh Không Uế nhiễm

12. Tiểu kinh Phương quảng

13. Tóm tắt kinh Không Uế nhiễm

14. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

15. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

16. Kinh Niệm xứ

17. Tham khảo thi giữa học kỳ 3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TRUNG BỘ NĂM 2014

(Dành cho Học viên Khóa III, Khoa Đào tạo từ xa)

GVHD: ĐĐ. TS. Thích Giác Hoàng

I. Đề tài gợi ý

Chọn một trong hai đề sau:

1) Học viên chọn 2 bài kinh mà mình tâm đắc trong Trung Bộ Kinh để đối chiếu. Nêu ứng dụng 2 bài kinh đó trong cuộc sống hoặc trong nghề nghiệp của mình.

2) Học viên chọn 1 bài kinh trong Trung Bộ Kinh với một bản kinh tương đương trong Trung A-hàm để đối chiếu và nêu bài học ứng dụng cho bản thân.

II. Lưu ý khi làm bài

- Sử dụng giấy A4 (210 x 297mm). Cỡ chữ: 13, Font: Times New Roman, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Các tiêu đề đều in đậm.

- Số trang: Tối thiểu 10 trang A4 (210 x 297mm); Tối đa: không giới hạn.