Thanh tịnh đạo luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Giới thiệu tổng quan về Thanh tịnh đạo

2. Giảng nghĩa về Giới (p1)

3. Giảng nghĩa về Giới (p2)

4. Giảng nghĩa về Giới (p3)

5. Hạnh đầu đà - Khổ hạnh

6. Định (p1)

7. 10 điều tâm niệm

8. Định (p2)

9. Định (p3)

10. Định (p4)

11. Định - Kasina Đất (p1)

12. Định - Kasina Đất (p2)

13. Định - Kasina Đất (p3)

14. Định - Những Kasina khác

15. Định - Bất tịnh quán

16. Hướng dẫn tiểu luận - Mô tả các Uẩn

17. Mô tả các Uẩn (tt)

18. Mô tả các Uẩn (tt)

19. Định - Bất tịnh quán(tt) - Tùy niệm

20. Định - Tùy niệm

21. Tứ đế

22. Tuệ

23. Tuệ (tt-cuối)

ĐTTX 3

1. Giảng nghĩa về Giới (p1)

2. Giảng nghĩa về Giới (p2)

3. Giảng nghĩa về Giới (p3)

4. Giảng nghĩa về Giới (p4)

5. Ôn thi và Hướng dẫn nội dung các đề tài khảo luận (p1) (lưu ý: âm thanh hơi nhỏ)

6. Hướng dẫn nội dung các đề tài khảo luận (p2) (lưu ý: âm thanh hơi nhỏ)

7. Định

8. Định (tt)

9. Định (tt)

10. Tuệ

11. Ôn tập

GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO (*.ppt, *.doc)

1. Thanh tịnh đạo luận - Chương 1

2. Thanh tịnh đạo luận - Chương 2

3. Thanh tịnh đạo luận - Chương 2

4. Định - Kasina đất

5. Định - Sáu tùy niệm

6. Tuệ uẩn

ĐỀ TÀI GỢI Ý LÀM BÀI KHẢO LUẬN

Môn: Thanh Tịnh Đạo Luận

Khóa IX Khoa Pali (HK7) & Khóa III ĐTTX (HK3)

Giảng viên hướng dẫn: Thích Tâm Hạnh

Học viên chọn 1 trong 7 đề tài sau:

1.     Vai trò Thanh Tịnh Đạo Luận như là bộ “Bách khoa toàn thư” của Phật giáo Nguyên thủy.

2.     Giá trị thực tiễn của Giới học qua sự phân tích về Giới của Ngài Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo Luận.

3.     Tư tưởng Trung đạo qua sự hành trì Khổ hạnh được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo Luận.

4.     Chức năng của Định học trong đạo lộ Giới Định Tuệ như được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo Luận.

5.     Hạnh phúc đặc thù giữa Dục giới và Sắc giới thông qua sự phân tích năm triền cái và năm thiền chi.

6.     Nghiên cứu bốn Vô lượng tâm – từ, bi, hỉ, xả - của Phật giáo Nguyên thủy như được trình bày trong Thanh Tịnh Đạo Luận.

7.     Tìm hiểu sự sai khác giữa phàm phu và bậc thánh thông qua năm uẩn.

Ghi chú: Học viên đã tự chọn đề tài cho mình rồi thì có thể không cần chọn lại 1 trong 7 đề tài trên.

(11/2014)