Văn học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA X

VĂN HỌC PHẬT GIÁO (PALI)

1. Giới thiệu các phần mềm và tài liệu

2. Giới thiệu văn học kinh điển Pali (p1)

3. Giới thiệu văn học kinh điển Pali (p2)

4. Khái quát nội dung tam tạng Pali - Luật tạng

5. Khái quát nội dung tam tạng Pali - Kinh tạng

6. Khái quát nội dung tam tạng Pali - Kinh tạng (tt) - Luận tạng

7. Khái quát nội dung tam tạng Pali - Tạp tạng

VĂN HỌC PHẬT GIÁO (HÁN TẠNG)

1. Sự hình thành tam tạng thánh điển

2. Sự phiên dịch, kinh lục, cao Tăng truyện, đăng sử (p1)

3. Sự phiên dịch, kinh lục, cao Tăng truyện, đăng sử (p2)

4. Đôn Hoàng văn hiến

5. Thạch kinh, Đại tạng kinh

6. Các tác phẩm tiêu biểu

7. Các tác phẩm tiêu biểu (tt)

VĂN HỌC PHẬT GIÁO (SANSKRIT)

1. Giới thiệu tổng quan

2. Giới thiệu tổng quan (tt)

3. Kinh tạng trong văn học PG Sanskrit

4. Luật tạng & Luận tạng trong VHPG Sanskrit

5. Luận tạng trong VHPG Sanskrit (tt)

6. Luận tạng trong VHPG Sanskrit (tt)

7. Luận tạng trong VHPG Sanskrit (end)

ĐTTX 3

1. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p1)

2. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p2)

3. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p3)

4. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p4)

5. Giới thiệu văn học Phật giáo Pali (p1) - Ôn thi giữa kỳ

6. Giới thiệu văn học Phật giáo Pali (p2)

7. Giới thiệu văn học Phật giáo Pali (p3)

8. Giới thiệu văn học Phật giáo Hán tạng (p1)

9. Vấn đề tiểu luận

10. Giới thiệu văn học Phật giáo Hán tạng (p2)

11. Giới thiệu văn học Phật giáo Hán tạng (p3)

12. Vấn đề tiểu luận - Thi cuối học kỳ - Thi lại

13. Giới thiệu văn học Phật giáo Hán tạng (p4)

14. Giới thiệu văn học Phật giáo Hán tạng (p5), vấn đề tiểu luận và thi (buổi cuối)

CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG (*.wmv)

ĐTTX 3

1. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p1)

2. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p2)

3. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p3)

4. Giới thiệu văn học Phật giáo Sanskrit (p4)

XEM THÊM CÁC FILE HÌNH ẢNH

Văn học Phật giáo - buổi thứ 1

Đề tài tiểu luận môn VĂN HỌC PHẬT GIÁO

(Dành cho học viên Đào tạo từ xa khóa III)

1. Phần Văn học Phật giáo Sanskrit:

Hình ảnh Đức Phật theo quan điểm Đại thừa (dựa vào 4 chương tự chọn trong Phương Quảng Đại Trang Nghiêm kinh).

2. Phần Văn học Hán tạng:

Tổng quan về văn học Phật giáo Trung Hoa