Triết học Mác-Lênin

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA X

1. Nhập môn Triết học Mác-Lênin (phần 1)

2. Nhập môn (tt) - Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p1)

3. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p2)

4. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p3)

5. Phép Biện chứng duy vật (p1)

6. Phép Biện chứng duy vật (p2)

7. Phép Biện chứng duy vật (p3)

8. Phép Biện chứng duy vật (p4)

9. Phép Biện chứng duy vật (p5)

10. Phép Biện chứng duy vật (p6)

11. Phép Biện chứng duy vật (p7)

12. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử (p1)

13. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử (p2)

14. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử (p3)

15. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử (p4 - Giai cấp, vai trò đấu tranh giai cấp)

16. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử (p5 - cuối)

ĐTTX3

1. Nhập môn Triết học Mác - Lênin

2. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p1)

3. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p2)

4. Phép Biện chứng duy vật (p1)

5. Phép Biện chứng duy vật (p2)

6. Phép Biện chứng duy vật (p3)

7. Phép Biện chứng duy vật (p4)

8. Phép Biện chứng duy vật (p5)

9. Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

10. Ôn tập cuối học kỳ

CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG (*.wmv)

ĐTTX3

1. Nhập môn Triết học Mác - Lênin (p1)

2. Nhập môn Triết học Mác - Lênin (p2)

3. Nhập môn Triết học Mác - Lênin (p3)

4. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p1)

5. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p2)

6. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p3)

7. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (p4), Phép Biện chứng duy vật

8. Phép Biện chứng duy vật (p1)

XEM THÊM CÁC FILE HÌNH ẢNH

Triết học Mác - Lênin - buổi thứ 1

THAM KHẢO GIÁO TRÌNH

Dowload tại đây

1. Chương mở đầu

2. Chương 1

3. Chương 2

4. Chương 3

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Học viên chọn một trong các chủ đề sau:

1) Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội.

2) Sự ra đời và các đặc điểm cơ bản của Triết học Mác - Lênin.

3) Những giá trị của hai nguyên lý cơ bản trong phép biện chứng duy vật đối với nhận thức, hoạt động thực tiễn của con người.

4) Điểm tương đồng giữa phạm trù nguyên nhân - kết quả trong phép biện chứng duy vật và quy luật nhân - quả trong Phật giáo.

Một số yêu cầu của bài tiểu luận:

- Kết cấu tiểu luận thực hiện giống kết cấu của một luận văn

- Font chữ Times New Roman, size 14, giãn dòng 1.5

- Độ dài từ 15 đến 20 trang A4.