Kinh Lăng Già

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu tổng quan

2. Tâm, ý, thức

3. Thức, trí

4. Phá ngã, chấp

5. Thường, vô thường

6. Sinh, vô sinh

7. Nhị biên đối đãi

8. Ngã, vô ngã

9. Phá tà chấp ngoại đạo

10. Trừ phiền não chướng

11. Ăn chay, ăn thịt (K10)

12. Ăn chay, ăn thịt (thảo luận)

13. Ăn chay, ăn thịt (thảo luận tt)

14. Thiền trong Kinh Lăng Già

15. Thiền trong Kinh Lăng Già (tt)

16. Ôn khái quát; Con đường giải thoát

17. Nhân sinh quan, thế giới quan; Sự liên hệ KLG với kinh luận khác

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 22-9-2019 (a)

2. Bài giảng ngày 22-9-2019 (b)

3. Bài giảng ngày 05-10-2019 (a)

4. Bài giảng ngày 05-10-2019 (b)

5. Bài giảng ngày 09-11-2019 (a)

6. Bài giảng ngày 09-11-2019 (b)

7. Bài giảng ngày 10-11-2019 (a)

8. Bài giảng ngày 10-11-2019 (b)

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 5
MÔN KINH LĂNG GIÀ
Giảng viên: ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí
 
Trong quá trình học hỏi, nghiên cứu và thực hành về Kinh Lăng Già, học viên tâm đắc những gì nhất và rút ra những bài học nào quan trọng nhất từ Kinh Lăng Già áp dụng cho bản thân, sinh hoạt Phật giáo và thế giới ngày nay.

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan về Kinh Lăng Già

3. Tâm ý thức và cảnh

4. Thức và trí

5. Phá trừ ngã chấp, chấp pháp

6. Thường, vô thường

7. Động tịnh, biến hóa, sinh vô sinh

8. Nhị biên đối đãi

9. Phá tà kiến ngoại đạo

10. Trừ phiền não, chướng ngại

11. Vấn đề ăn chay, ăn thịt

12. Thiền ngoại đạo, Thiền Phật giáo

13. Thánh quả

14. Văn tự và ngôn thuyết

15. Con đường giải thoát

16. Nhân sinh quan, thế giới quan

17. Sự liên hệ giữa Kinh Lăng Già và Kinh Luận khác