Thành duy thức luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

A: BÀI GIẢNG CỦA TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ

1. Giới thiệu tổng quát bộ luận

2. Bản chất của cái tôi

3. Phá chấp pháp của ngoại đạo

4. Phá chấp Pháp của triết học Phật giáo

5. Thức A lai da

6. Hạt giống và nhân cách của con người

7. Thức mạt na

8. Năm thức giác quan

9. Nhân duyên của thức

10. Năm tâm lý phổ quát

11. Tâm lý chuyển biến

12. Bài 13

13. Bài 14

14. Bài 15

15. Bài 16

16. Bài 17

17. Sơ lược vấn đề viết tiểu luận

18. Bài 7 - 8 - 9 (bổ sung)

B: BÀI GIẢNG CỦA ĐĐ. THÍCH PHƯỚC NGUYÊN

1. Bài 1

2. Bài 2

3. Bài 3

4. Bài 4

5. Bài 5

6. Bài 6

7. Bài 7

8. Bài 8

9. Bài 9

10. Bài 10

11. Bài 11 (end)

Bài giảng ngày 28-9-2019 (a)

Bài giảng ngày 28-9-2019 (b)

Bài giảng ngày 06-10-2019 (a)

Bài giảng ngày 06-10-2019 (b)

Bài giảng ngày 13-10-2019 (a)

Bài giảng ngày 13-10-2019 (b)

Bài giảng ngày 20-10-2019 (a)

Bài giảng ngày 20-10-2019 (b)

Bài giảng ngày 01-12-2019 (a)

Bài giảng ngày 01-12-2019 (b)

* Giáo trình thầy Phước Nguyên gửi:

Bài 1

Bài 2

Dẫn nhập

Định nghĩa A-lại-da thức

Biểu hiện của thức

Tâm ý thức

Lộ trình tu tập

Ba-la-mật (1)

Ba-la-mật (2)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
GIỮA HỌC KỲ 5 - KHÓA V

MÔN: THÀNH DUY THỨC LUẬN

Giảng viên: Đại đức Thích Phước Nguyên

Trình bày ý nghĩa ba tầng bậc “tâm, ý, thức” trong Thành Duy thức luận. Từ đó, liên hệ đến quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin trong đời sống tu học hằng ngày.

Giáo trình tham khảo

1. Thành duy thức luận 1 .ppt

2. Thành duy thức luận 2 .ppt

3. Phá chấp pháp của ngoại đạo

4. Giới thiệu thành duy thức luận .doc

5. Giới thiệu thành duy thức luận .ppt

6. Bản chất của cái tôi .doc

7. Bản chất của cái tôi .ppt

8. Phá chấp của ngoại đạo .doc

9. Phá chấp của ngoại đạo .ppt

10. Phá chấp Pháp của triết học Phật giáo .doc

11. Phá chấp Pháp của triết học Phật giáo .ppt

12. Thức a lại da .doc

13. Thức a lại da .ppt

14. Hạt giống và tính cách con người .doc

15. Hạt giống và tính cách con người .ppt

16. Thức mat na .doc

17. Thức mạt na.ppt

18. Bản chất của ý thức .doc

19. Bản chất của ý thức .ppt

20. Nhân duyên của thức .doc

21. Tâm lý phổ quát .doc

22. Bài 13

23. Bài 14

24. Bài 15

25. Bài 16

26. Bài 17