Triết học tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3