Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ Phật học Khóa I, đợt 03 từ ngày 06-08/07/2020 (đính kèm thời gian biểu cụ thể) (29-06-2020)