TKB Cao học Khoá I - HK 2 (26-04-2012)

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP CAO HỌC KHÓA I (2012 - 2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT

HỌC TẠI : GIẢNG ĐƯỜNG LẦU 4

Áp dụng từ 16/04/2012 đến 16/08/2012

Giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

07 H 00
08H 30

Phật giáo
và tư tưởng Ấn Độ

TT. Thích Tâm Đức

Triết học ngôn ngữ PG

TT. Thích Nhật Từ

Nghiên cứu PGVN
và Trung Quốc

TT. Thích Đồng Văn
ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Phật giáo
và tư tưởng Ấn Độ

TT. Thích Tâm Đức

Triết học ngôn ngữ PG

TT. Thích Nhật Từ

08 H 45
10 H 30

Cổ ngữ

HT. Nguyên Giác Sanskrit)
TT. Bửu Chánh (Pàli)
TT. Đồng Văn (Hán cổ)
SC. Tuệ Liên (Hán cổ)

Nghiên cứu PGVN
và Trung Quốc

TT. Thích Đồng Văn
ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Các phong trào
phục hưng PG thế giới

TT. Thích Phước Đạt
ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Các phong trào
phục hưng PG thế giới

TT. Thích Phước Đạt
ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Cổ ngữ

HT. Nguyên Giác Sanskrit)
TT. Bửu Chánh (Pàli)
TT. Đồng Văn (Hán cổ)
SC. Tuệ Liên (Hán cổ)

                    Ghi chú phòng học Cổ ngữ

- GĐ lầu 4: lớp Hán cổ (A)

- GĐ D lầu 3: lớp Hán cổ (B)

- GĐ C1 lầu 2: lớp Pàli

- GĐ C2 lầu 2: lớp Sanskrit.

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN