Thông báo chương trình kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa V năm 2021 (Cập nhật ngày 12-12-2021)