Kinh Tương ưng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

Bài thu hoạch (bài tập tại nhà) tính điểm giữa học kỳ
Môn: Kinh Tương ưng
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS.T. Minh Chuyển
Ngày ra đề: 06/3/2022

Đề: Để có hạnh phúc, an lạc, các học vien ứng dụng lời Phật dạy “7 mục cần xem xét đối với Năm Uẩn” như thế nào?

(Tham khảo bài kinh Thủ chuyển & Bảy niệm xứ từ Tương ưng Uẩn).

Y/c: Bài làm từ 4-8 trang theo quy định

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ CÁC BÀI GIẢNG

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ