Anh văn Phật pháp 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
2
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CÁC BÀI HỌC (BẤM VÀO NHẬN CẬP NHẬT SAU BUỔI HỌC)

BUỔI 1, NGÀY 26-02-2022 Anicca Avijja

BUỔI 2, NGÀY 5-3-2022 Jati Javana 

BUỔI 3, NGÀY 13-3-2022, Jhana - Samādhi (p1)

BUỔI 4, NGÀY 20-3-2022 (Samātha)

BUỔI 5, NGÀY 09-4-2022 (KASINA, KĀYA)

BUỔI 6, NGÀY 21-4-2022 Kasina Kaya (tt)

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ