Pāli 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
2
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

BÀI HỌC (LINK CẬP NHẬT)

BUỔI 1A, NGÀY 15-01-2022

BUỔI 1B, NGÀY 15-01-2022

BUỔI 2A, NGÀY 23-01-02022

BUỔI 2B, NGÀY 23-01-2022

BUỔI 3A, NGÀY 19-02-2022

BUỔI 3B, NGÀY 19-02-2022

BUỔI 4, NGÀY 6-3-2022

BUỔI 5, NGÀY 17-3-2022

BUỔI 6, NGÀY 10-4-2022

BUỔI 7, NGÀY 16-4-2022

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ