Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ Phật học khóa IV - đợt 1 năm 2023 ( có kèm thời gian biểu)