Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ Phật học khóa V - đợt 1 năm 2024 (có kèm thời gian biểu)