Lịch sử Văn học Hán tạng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

LỊCH SỬ VĂN HỌC HÁN TẠNG

ĐỀ TIỂU LUẬN

Giảng viên hướng dẫn: TS. TN. Kiên Liên

1.      Những điểm văn học nổi bật của Hán Tạng Phật Giáo qua “Hình Ảnh người Cư Sĩ” trong Kinh Duy Ma.

2.      Tính Văn Học Hán Tạng Phật Giáo qua “Tính Không” trong Kinh Kim Cang.

3.      Những nét Văn Học đặc sắc của Hán Tạng Phật Giáo qua “Thất Dụ” trong Kinh Pháp Hoa.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Đề kiểm tra lần 1

2. Đề kiểm tra lần 2

3. Dàn bài Kinh Kim Cang

4. Dàn bài Kinh Duy Ma Cật

5. Dàn bài Kinh Pháp Hoa

6. Sơ đồ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

7. Đề kiểm tra lần 3

8. Đề kiểm tra lần 4

9. Đề kiểm tra lần 5

MP3

Khóa IX:

1. Tổng quan về Đại tạng kinh Hán văn

2. Các kỳ kiết tập kinh điển

3. Các kỳ kiết tập kinh điển (tt)

4. Các thời kỳ phiên dịch kinh điển

5. Các thời kỳ phiên dịch kinh điển (tt)

6. Các thời kỳ phiên dịch kinh điển (tt)

7. Các ấn bản Đại tạng kinh chữ Hán

8. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

9. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (tt)

10. Tính Văn học trong Phật Điển

11. Nội dung của Phật điển Hán tạng

12. Nội dung của Phật điển Hán tạng (tt)

13. Đặc tính văn học trong kinh điển Hán Tạng

14. Tính văn học trong kinh Pháp Hoa

15. Tính văn học trong kinh Duy Ma

16. Tính văn học trong kinh Duy Ma (tt)

17. Tính văn học trong kinh Kim Cang

18. Tính văn học trong kinh Kim Cang (tt)

Đào tạo Từ xa:

1. Quá trình hình thành Đại tạng kinh Hán văn

2. Quá trình hình thành Đại tạng kinh Hán văn (tt)

3. Đặc tính văn học trong kinh điển Hán tạng

4. Tính văn học trong Kinh Pháp Hoa

5. Quá trình hình thành Đại tạng kinh Hán văn (tt)

6. Tính văn học trong Kinh Duy Ma

7. Tính văn học trong Kinh Kim Cang

8. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh