Tâm lý học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

TÂM LÝ HỌC

TIỂU LUẬN

(dành cho học viên Khóa II - Đào tạo Từ xa)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Minh Duy

Đề tàiBản chất các hiện tượng tâm lý: Bản chất các hiện tượng tâm lý là gì? Tại sao tâm lý của mỗi người khác nhau?

Hướng dẫn làm bài: Bài tiểu luận được trình bày trong khoảng 6-20 trang A4

·         Bản chất các hiện tượng tâm lý: nêu 3 luận điểm

-          Trình bày luận điểm, phân tích, cho ví dụ.

-          Bản chất các hiện tượng tâm lý theo quan điểm của nhà Phật.

-          So sánh 2 bản chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm của bộ môn và theo quan điểm của nhà Phật.

·         Tại sao tâm lý của mỗi người khác nhau?

-          Tâm lý theo quan điểm của nhà Phật như thế nào?

Tài Liệu Tham Khảo

1. Tâm lý học là một khoa học

2. Cơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lý

3. Hoạt động nhận thức

4. Ngôn ngữ và trí nhớ

5. Cảm xúc và tình cảm

6. Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách

7. Ngân hàng đề thi trắc nghiệm

MP3

Khóa IX:

1. Tâm lý học là một khoa học

2. Tâm lý học là một khoa học (tt)

3. Cơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lý

4. Cơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lý (tt)

5. Hoạt động nhận thức

6. Hoạt động nhận thức (tt)

7. Hoạt động nhận thức (tt)

8. Cảm xúc và tình cảm

9. Cảm xúc và tình cảm (tt)

10. Cảm xúc và tình cảm (tt)

11. Cảm xúc và tình cảm (tt)

12. Ngôn ngữ và trí nhớ

13. Hướng dẫn bài tiểu luận

14. Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách

15. Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách (tt)

16. Ý chí và hành vi ý chí

17. Giao tiếp

Đào tạo Từ xa:

1. Tâm lý học là một khoa học

2. Cơ sở bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lý

3. Hoạt động nhận thức

4. Hoạt động nhận thức (tt)

5. Hoạt động nhận thức (tt)

6. Cảm xúc và tình cảm

7. Cảm xúc và tình cảm (tt)

8. Ôn tập