Triết học Mác-Lênin

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

TIỂU LUẬN 

(Dành cho học viên Khóa II - Khoa Đào tạo Từ xa)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Đề tài: Học viên tự chọn đề tài

Cách trình bày tiểu luận:

Bìa (chính, phụ) 

Mục lục

Mở đầu

1.      Lý do chọn đề tài

2.      Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

3.      Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn nghiên cứu

4.      Phương pháp nghiên cứu

5.      Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

6.      Kết cấu của tiểu luận

Chương 1

……………

1.1

1.2

Kết luận chương

Chương 2

……………

2.1

2.2

Kết luận chương

Kết luận

Tài liệu tham khảo: (bắt buộc)

Phụ lục: (có thể có, có thể không)

·         Cách ghi tài liệu tham khảo:

Ví dụ:

1.      Bộ giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TẠI LỚP

1.      Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.

2.      Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại.

3.      Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

4.      Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

5.      Quan niệm cơ bản của triết học Mác-Lênin về con người.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Giáo trình triết học Mác-Lênin

MP3

Khóa IX:

1. Khái niệm về triết học

2. Khái lược về lịch sử triết học trước Mác

3. Khái lược về lịch sử triết học trước Mác (tt)

4. Khái lược về lịch sử triết học trước Mác (tt)

5. Vật chất và ý thức

6. Vật chất và ý thức (tt)

7. Hai nguyên lý của phép biện chứng và duy vật

8. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

9. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật (tt)

10. Những quy lật cơ bản của phép biện chứng duy vật

11. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật (tt)

12. Lý luận nhận thức

13. Lý luận nhận thức (tt)

14. Hình thái kinh tế xã hội

15. Hình thái kinh tế xã hội (tt)

16. Hình thái kinh tế xã hội (tt)

17. Ý thức xã hội

18. Ý thức xã hội (tt)

19. Quan điểm triết học Mác Lê nin về con người

20. Quan điểm triết học Mác Lê nin về con người (tt)

Đào tạo Từ xa:

1. Khái niệm về triết học

2. Khái lược về lịch sử triết học trước Mac

3. Vật chất và ý thức

4. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

5. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

6. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

7. Lý luận nhận thức

8. Ý thức xã hội

9. Quan điểm triết học Mác Lê nin về con người