Lịch sử Văn học Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM

TIỂU LUẬN 

(dành cho học viên Khóa II - Đào tạo Từ xa)

Giảng viên hướng dẫn: TS Thích Phước Đạt

Đề tài: Học viên chọn một trong ba đề tài sau:

1.      Tìm hiểu tư tưởng yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo qua thơ văn chữ Hán của Nguyễn Trãi.

2.      Tìm hiểu hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua văn học dân gian.

3.      Tìm hiểu tư tưởng “nhàn” qua thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lưu ý khi làm bài:

Đề tài được trình bày trong khoảng 8 - 15 trang A4.

CÂU HỎI ÔN THI TẠI LỚP

1.      Tại sao nói Văn học Trung đại của Việt Nam chịu sự chi phối của quy luật Văn- Sử- Triết bất phân?

2.      Thế nào là văn học? Giải thích câu nói “Văn học là tấm gương phản ánh đời sống hiện thực?

3.      Trình bày về tính chất quy phạm của Văn học Trung đại.

4.      Trình bày quá trình chuyển tiếp từ Văn học Cận đại được viết bằng chữ Hán sang Văn học Hiện đại được viết bằng chữ quốc ngữ.

5.      Trình bày về tính chất thơ mới trong Thế kỷ XX của nền thơ Việt Nam thời Hiện đại.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI HK 3
(Phần bổ sung vào ngày 15/12/2012)

Câu hỏi (bổ sung): Bỏ câu số 2 và câu số 4 ở trên. Thêm 2 câu sau đây:

1.       Thế nào là thơ mới? Thơ mới khác với thơ cũ như thế nào?

2.      Khái niệm về Văn học Trung đại và Hiện đại?

Ghi chú:xem lại các bài thơ đã phân tích.

MP3

Khóa IX:

1. Tiến trình hình thành văn học Việt Nam

2. Văn học dân gian và văn học viết

3. Văn học Việt Nam thời giải phóng dân tộc

4. Văn học Việt Nam thời đại hùng cứ Đế Vương

5. Văn học Trung đại

6. Văn học Trung đại (tt)

7. Văn học VN Thế Kỷ X-XV

8. Văn học VN thế kỷ XVI - giữa thế kỷ XVIII

9. Bình Ngô đại cáo

10. Yên Tử sơn am cư

11. Xuân nhật tức sự

12. Sơn phòng mạn hứng

13. Kệ thi tịch của Thiền sư Tịnh Giới

14. Hồn bướm mơ tiên

15. Ôn tập

16. Hồn bướm mơ tiên (tt)

17. Ngư nhàn

Đào tạo Từ xa:

1. Bài mở đầu

2. Văn học Việt Nam thời đại độc lập và nguyên thủy

3. Thơ thiền

4. Thơ thiền (tt)

5. Văn học Trung đại

6. Yên Tử sơn am cư

7. Hướng dẫn làm tiểu luận

8. Ôn tập