Cổ ngữ Pali 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 16-9-2018 (1) Ôn Tập Ngữ Pháp Pāli Của Năm 1

2. Bài giảng ngày 16-9-2018 (2) Dhammapada 109

3. Bài giảng ngày 22-9-2018 (1) Thì Quá Khứ (The Past tense)

4. Bài giảng ngày 22-9-2018 (2) Vajja Sutta (Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Hai Pháp, Phẩm Hình Phạt)

5. Bài giảng ngày 7-10-2018 (1) Tương Lai Phân Từ (Động Tính Từ Thụ Động Ở Tương Lai), (GERUNDIVES: -tabba, -anīya, -ya) – CÂU BỊ ĐỘNG

6. Bài giảng ngày 7-10-2018 (2) Kinh Thắng Trí - Abhiññāsuttaṃ

7. Bài giảng ngày 28-10-2018 (1) Phẩm Lạc (Sukhavaggo) – Chương Hai Pháp - Kinh Tăng Chi Bộ

8. Bài giảng ngày 28-10-2018 (2) Ôn Thi

9. Bài giảng ngày 11-11-2018 (1) Quá Khứ Phân Từ (Past Participle: Ta, Na)

10. Bài giảng ngày 11-11-2018 (2) Chú Giải Kinh Pháp Cú - Dhammapada Aṭṭhakathā

11. Bài giảng ngày 24-11-2018 (1) 5 Điều Quán Tưởng - Kinh Tăng Chi Bộ

12. Bài giảng ngày 24-11-2018 (2) 9 Danh Hiệu Đức Phật (Theo Pgnt)- Ân Đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng

13. Bài giảng ngày 01-12-2018 (1) Ôn Thi Hk3

14. Bài giảng ngày 01-12-2018 (2) Chuyện Những Con Khỉ Khờ Dại Bāla Varara (Jataka)

THAM KHẢO VĂN BẢN

1. Bài ngày 16-9-2018 (1)

2. Bài ngày 16-9-2018 (2)

3. Bài ngày 22-9-2018 (1)

4. Bài ngày 22-9-2019 (2)

5. Bài ngày 22-9-2019 (3)

6. Bài ngày 22-9-2019 (4)

7. Bài ngày 22-9-2019 (5)

8. Bài ngày 7-10-2018 (1)

9. Bài ngày 7-10-2018 (2)

10. Bài ngày 7-10-2018 (3)

11. Bài ngày 7-10-2018 (4)

12. Bài ngày 7-10-2018 (5)

13. Bài ngày 7-10-2018 (6)

14. Bài ngày 7-10-2018 (7)

15. Bài ngày 28-10-2018 (1)

16. Bài ngày 28-10-2018 (2)

17. Bài ngày 28-10-2018 (3)

18. Bài ngày 28-10-2018 (4)

19.Bài ngày 11-11-2018 (1)

20. Bài ngày 11-11-2018 (2)

21. Bài ngày 11-11-2018 (3)

22. Bài ngày 11-11-2018 (4)

23. Bài ngày 11-11-2018 (5)

24. Bài ngày 11-11-2018 (6)

VIDEO BÀI GIẢNG

1. Buổi học ngày 16-9-2018 (1)

2. Buổi học ngày 22-9-2018 (A)

3. Buổi học ngày 22-9-2018 (B)

4. Buổi học ngày 7-10-2018 (A)

5. Buổi học ngày 7-10-2018 (B)

6. Kinh Thắng Trí

7. Buổi học ngày 28-10-2018 (A)

8. Buổi học ngày 28-10-2018 (B)

9. Buổi học ngày 11-11-2018 (A)

10. Buổi học ngày 11-11-2018 (B)