Tín ngưỡng và Tôn giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Nguồn gốc của tín ngưỡng tôn giáo

2. Nguồn gốc của tín ngưỡng tôn giáo (tt)

3. Tín ngưỡng đa thần, độc thần

4. Những tôn giáo lớn trên thế giới

5. Nguồn gốc Do Thái giáo

6. Do Thái giáo (tt)

7. Phật giáo

8. Công giáo

9. Công giáo (tt)

10. Hồi giáo

11. Hồi giáo (tt)

12. Việt Nam đa dân tộc, đa tôn giáo

13. Việt Nam đa dân tộc, đa tôn giáo (tt)

14. Bửu Sơn Kỳ Hương

15. Tứ Ân Hiếu Nghĩa

16. Hòa Hảo

17. Hòa Hảo (tt)

18. Cao Đài

19. Cao Đài (tt)

20. Lực lượng võ trang

21. Lực lượng võ trang (tt)

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 22-9-2018

*. Bài giảng ngày 29-9-2018 không có file vì học viên trong lớp tắt nhầm máy ghi âm của trường.

2. Bài giảng ngày 03-11-2018 (1)

3. Bài giảng ngày 03-11-2018 (2)

4. Bài giảng ngày 17-11-2018

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Môn: Tín ngưỡng và tôn giáo VN

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ra đề: 24-9-2018

Phân tích những mặt tích cực, những mặt hạn chế của Tín ngưỡng và tôn giáo VN trong đời sống xã hội hiện nay.