Triết học Mác - Lênin

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Nhập môn

2. Nhập môn (tt1)

3. Nhập môn (tt2)

4. Nhập môn (tt3)

5. Chủ nghĩa duy vật

6. Chủ nghĩa duy vật (tt1)

7. Chủ nghĩa duy vật (tt2)

8. Phép biện chứng duy vật

9. Hai nguyên lý cơ bản

10. Hai nguyên lý cơ bản (tt)

11. Mối quan hệ biện chứng

12. Mối quan hệ biện chứng (tt)

13. Cặp phạm trù nội dung và hình thức

14. Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng

15. Quy luật lượng chất

16. Quy luật mâu thuẩn

17. Quy luật phủ định

18. Lý luận nhận thức

19. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

20. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tt)

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 8-9-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 8-9-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 29-9-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 29-9-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 10-11-2018 (1)

6. Bài giảng ngày 10-11-2018 (2)

7. Bài giảng ngày 25-11-2018 (1)

8. Bài giảng ngày 25-11-2018 (2): Ôn cuối HK

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhập môn triết học Mác-Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Phép biện chứng duy vật

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Triết học Mác-Lênin
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đình Quốc Cường
Ngày ra đề: 21-9-2018

Thế giới quan, phương pháp luận nhận thức duy vật biện chứng - Nội dung và điểm tương đồng của nó với triết lý Phật giáo

Yêu cầu tiểu luận:

1) Từ 10 – 15 trang

2) Thể thức trình bày theo quy định của Học viện.