Kinh Trường A Hàm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu kinh Trường A-hàm

2. Kinh Đại bản

3. Kinh Đại bản (tt)

4. Kinh Du hành

5. Kinh Du hành (tt)

6. Kinh Du hành (tt)

7. Kinh Đại duyên phương tiện

8. Kinh Đại duyên phương tiện (tt)

9. Kinh Đại duyên phương tiện (tt)

10. Kinh Sa-môn quả

11. Kinh Sa-môn quả (tt)

12. Ôn giữa kỳ, Kinh Thiện Sanh

13. Kinh Thiện Sanh (tt), kinh Phạm võng

14. Kinh Phạm võng (tt)

15. Kinh A-ma-trú

16. Kinh Tiểu duyên

17. Kinh Bố-tra-bà-lâu

18. Ôn cuối HK

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 8-9-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 8-9-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 15-9-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 15-9-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 03-11-2018 (1)

6. Bài giảng ngày 03-11-2018 (2)

7. Bài giảng ngày 10-11-2018 (1)

8. Bài giảng ngày 10-11-2018 (2)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Môn: Kinh Trường A-hàm
Giảng viên: HT. Thích Nguyên Giác
Ngày ra đề: 15-9-2018

Học viên chọn một trong các đề tài (1 trong 3) sau đây:

1. Ý nghĩa và đặc tính của Giáo lý duyên khởi của Phật giáo.

2. Trình bày thế gian và xuất thế gian qua giáo lý duyên khởi.

3. Vai trò của nhận thức trong việc hình thành đời sống của con người.

* Lưu ý: Ngày nộp bài, theo thông báo của Văn phòng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI ĐÂY https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtruong/truongaham-idx.htm