Hán cổ 8

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 8

GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 8

Ôn giữa kỳ - ngữ pháp

Ôn giữa kỳ - luyện dịch

Ôn cuối kỳ - ngữ pháp

Ôn cuối kỳ - luyện dịch

FILE VIDEO & ÂM THANH

1. Tuần 1 (Phần A)

2. Tuần 1 (Phần B)

3. Tuần 2

4. Tuần 3 (Ngày 07 - 03 - 2021) 

5. Tuần 4 (Ngày 28 - 03 - 2021)

6. Tuần 5 (04 - 04 - 2021)

7. Tuần 6 (10 - 04 - 2021)