Pāli 8

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH & VIDEO (*.mp3)

1. Bài 2  Ngày 23- 01 - 2021

2. Cổ ngữ Pali 07-03-2021 P1 

2. Cổ ngữ Pali 07-03-2021 P2

4. Bài giảng ngày 4-4-2021 (mp3)

5. Bài giảng ngày 10-4-2021 (mp3)

6. Bài giảng ngày 18-4-2021 (mp3, cuối)

BÀI HỌC, GIÁO TRÌNH

1. Bài tuần 1 (pdf)

2. Bài tuần 2 (pdf)

3. Bài tuần 2 (pptx)

4. Bài tuần 4

5 Dhammacakkappavattana Sutta