Phật giáo Nguyên thủy & Đại thừa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Môn học thuộc Khoa: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Điểm tối thiểu bài viết: 
25
Điểm tối thiểu tiểu luận: 
25
Số tín chỉ môn học: 
3