Khái luận về Phật học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

Đề cương ôn tập Học kỳ I

Đề nghiên cứu tại nhà

MP 3

Nhập môn

Cuộc đời Đức Phật

Cuộc đời Đức Phật (tt)

Gia phả đức Phật

Sự vĩ đại của đức Phật

Từ bỏ hai cực đoan

Tăng đoàn thời Đức Phật (10/10/2011)

Thành lập Tăng đoàn (TTTS. Thích Viên Trí, ngày 3/10/2011)

Tứ diệu đế (TTTS. Thích Viên Trí, ngày 5/10/2011)

Khổ đế và Tập đế ( TT.Ts Thích Viên Trí, ngày 10/10/2011)

Tập đế và Diệt đế ( TT.Ts Thích Viên Trí, ngày 10/10/2011)

Diệt đế (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 17/10/2011)

Đạo đế (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 26/10/2011)

Ngũ uẩn  (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 31/10/2011)

Sự vận hành của Ngũ uẩn (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 2/11/2011)

Giáo dục Ngũ uẩn (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 7/11/2011)

Duyên khởi (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 9/11/2011)

Duyên khởi - Vô ngã (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 14/11/2011)

Giáo lý vô ngã (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 16/11/2011)

Nghiệp 1 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 23/11/2011)

Nghiệp 2 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 5/12/2011)

Nghiệp 3 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 6/12/2011)

Ôn tập (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 7/12/2011)

Ôn tập 2

Ôn tập 3

ĐTTX_Lịch sử Đức Phật 1 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 21/10/2011)

ĐTTX_Lịch sử Đức Phật 2 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 5/11/2011)

ĐTTX_Lịch sử Đức Phật 3 (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 3/12/2011)

ĐTTX _ Giá trị Tăng đoàn (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 17/12/2011)

ĐTTX _ Tứ diệu đế (TT. TS Thích Viên Trí, ngày 17/12/2011)

Tài liệu (*.doc, *.pdf...)

practiya.sam.doc

pancakhanda.doc