Phương pháp nghiên cứu

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ

(Click vào đây để download)

MP 3

Tổng luận về phương pháp nghiên cứu

Tổng luận về phương pháp nghiên cứu (tt)

Phương pháp nghiên cứu lịch sử

Ứng dụng phương pháp nghiên cứu

Nguồn chọn đề tài

Lập đề án nghiên cứu

Tìm sách thư viện (SCTS. Trí Liên, ngày 4/10/2011)

Đọc và ghi chú tài liệu (SCTS. Trí Liên, ngày 7/10/2011)

ĐTTX_Chọn và giới hạn đề tài (SCTS. Trí Liên, ngày 9/10/2011)

Lập dàn bài chi tiết (SCTS. Trí Liên, ngày 11/10/2011)

Ôn tập (SCTS. Trí Liên, ngày 14/10/2011)

Phân tích dữ liệu (SC. TS. Trí Liên, ngày 18/10/2011)

Viết bản thảo

Kết cấu luận án - Ôn tập thi giữa học kỳ

Viết trích dẫn theo apa

Viết tham khảo theo apa

Viết trích dẫn theo mla

Viết trích dẫn theo mla 2

Viết trích dẫn theo Chicago

Viết tham khảo theo Chicago

Ôn thi

ĐTTX_ Lập đề án nghiên cứu (SC. TS Trí Liên, ngày 23/10/2011)

ĐTTX_ Tìm sách thư viện , đọc và nghiên cứu tài liệu (ngày 6/11/2011)

ĐTTX_ Lập dàn bài chi tiết, khảo sát lịch sử đề tài (ngày 20/11/2011)

ĐTTX_ Phân tích dữ liệu, viết bản thảo (SC. TS Trí Liên, ngày 3/12/2011)

ĐTTX _ Đề kiểm tra giữa Học kỳ (SC. TS Trí Liên, ngày 11/12/2011)

ĐTTX _ Tiến hành nghiên cứu quy mô nhỏ (SC. TS Trí Liên, ngày 11/12/2011)

ĐTTX _ Hướng dẫn bài kiểm tra giữa kỳ (SC. TS Trí Liên, ngày 18/12/2011)

ĐTTX _ Ôn thi (SC. TS Trí Liên, ngày 18/12/2011)

ĐTTX _ Viết tham khảo theo Chicago (SC. TS Trí Liên, ngày 18/12/2011)

ĐTTX _ Viết tham khảo theo Apa (SC. TS Trí Liên, ngày 18/12/2011)