Triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3
ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ
Học viên chọn 1 trong 3 đề sau:
1) So sánh Triết học Phật giáo (hoặc Triết học Ấn Độ) và Triết học phương Tây.
2) Những nội dung căn bản của Triết học Ấn Độ.
3) Trình bày, phân tích một học thuyết trong hệ thống Triết học Phật giáo.

Độ dài: 6 -7 trang.


(Ghi chú: Nội dung đề tiểu luận này con đã viết mail xin ý kiến thầy Chung - phụ trách bộ môn Triết học Ấn Độ lớp ĐTTX k2 và đã được duyệt qua. Con xin post lên diễn đàn để quý sư thầy sư cô và các vị học viên xem qua.)

Tài liệu (*.doc, *.ppt)

Triết học Phương Đông

Triết học Ấn Độ

Lịch sử văn minh phương Đông

MP 3

Nhập môn

Sự khác biệt triết học Đông Tây

Tổng quan Triết học

Triết học Ấn Độ đại cương

Các khái niệm Triết học Ấn Độ

Các khái niệm Triết học Ấn Độ (tt)

Giải thoát theo Triết học Ấn Độ (ĐĐTS. Thích Lệ Thọ, ngày 29/9/2011)

Giải thoát theo Triết học Ấn Độ (tt) (ĐĐTS. Thích Lệ Thọ, ngày 29/9/2011)

Phi nhị nguyên có phẩm tính (ĐĐTS. Thích Lệ Thọ, ngày 6/10/2011)

Triết học Di Man Tác (ĐĐTS. Thích Lệ Thọ, ngày 6/10/2011)

Tỷ dụ lượng (ĐĐ. TS. Thích Lệ Thọ, ngày 13/10/2011)

Số luận (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 13/10/2011)

Yoga 1 (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 20/10/2011)

Yoga 2 (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 20/10/2011)

Chánh lý 1 (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 3/10/2011)

Chánh lý 2 (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 3/10/2011)

Thắng luận 1  (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 27/10/2011)

Thắng luận 2  (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 27/10/2011)

Thượng toạ bộ  (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 17/11/2011)

Triết học Bà-la-môn (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 17/11/2011)

Triết học Thượng Toạ Bộ (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 24/11/2011)

Kim Cang thừa 1  (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 1/12/2011)

Kim Cang thừa 2  (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 1/12/2011)

Kim Cang Thừa 3 - Triết học Jain (ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 8/12/2011)

Triết học Jain (tt) - Triết học Carvaka ( ĐĐ. TS Thích Lệ Thọ, ngày 8/12/2011)

ĐTTX_ Khái quát triết học Ấn Độ (PGS. Ts Trương Văn Chung, ngày 6/11/2011)

Các trường phái triết họ Ấn Độ Cổ - Trung Đại (PGS. Ts Trương Văn Chung, ngày 6/11/2011)

ĐTTX _ Các trường phái triết học Ấn Độ (PGS. TS Trương Văn Chung, ngày 20/11/2011)

ĐTTX _ Triết học Phật giáo - Tiểu Luận (PGS. TS Trương Văn Chung, ngày 20/11/2011)