Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

Đề ôn tập (SC. Hương Nhũ, ngày 14/2/2012)

Đề thi viết môn Lược sử Phật giáo Ấn Độ

Thí sinh chọn  3 trong 7 câu hỏi sau đây

1. Nguồn gốc giai cấp và thuyết Tứ hành kỳ trong xã hội Ấn Độ thời kỳ Tiền Phật giáo.

2. Tư tưởng triết học của sáu trường phái chính giai đoạn nguyên thủy Phật giáo

3. Sơ lược quá trình thành lập tăng đoàn và Ni đoàn.

4.Ảnh hưởng của tăng đoàn Phật giáo đối với xã hội Ấn Độ

5.Nêu tên các bộ phái và  các nguyên nhân dẫn đến sự phân chia bộ phái Phật giáo Ấn Độ

6. Khởi nguyên của tư tưởng Đai thừa Phật giáo.

7. Nguyên nhân sự suy tàn Phật giáo tại Ấn Độ.

MP3

Tổng quan về Ấn Độ (SC. TS Hương Nhũ, ngày 5/11/2011)

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 1 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 7/01/2012)

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ 2 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 8/01/2012)

Ôn tập 1 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 18/02/2012)

Ôn tập 2 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 18/02/2012)

Ôn tập 3 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 19/02/2012)

Ôn tập 4 (SC. TS Hương Nhũ, ngày 19/02/2012)

File đính kèm ( *.doc, *.pdf ...) 

Mục lục đại cương LSPG Ấn Độ (SC. TS Hương Nhũ, ngày 20/2/2012)

Giáo án: Lược sử Phật giáo Ấn Độ (SC. TS Hương Nhũ, ngày 22/2/2012)

Sự phân chia bộ phái của Phật giáo (SC. TS Hương Nhũ)

Toát yếu kinh NIKAYA (SC. TS Hương Nhũ)