Kinh Trung bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN KINH TRUNG BỘ

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Giải quyết thân tứ đại như thế nào để vơi bớt khổ đau theo lời Phật dạy.

Đề 2: Phương hướng thừa tự và bảo vệ Chánh pháp mãi trường tồn.

Hình thức: 8 – 15 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

MP3

ĐTTX_Chánh tri kiến

ĐTTX_ Kinh Nhiều cảm thọ (SC. TS Tịnh Vân, ngày 22/10/2011)

ĐTTX Kinh Dấu chân voi (SC. TS Tịnh Vân, ngày 5/11/2011)

ĐTTX _ Kinh số 61 - Đề thi (SC. TS Tịnh Vân, ngày 10/12/2011)

ĐTTX _ Kinh số 62 (SC. TS Tịnh Vân, ngày 10/12/2011)