Kinh Trung bộ 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.doc)

1. Giới thiệu tổng quan

2. Kinh Tất cả lậu hoặc

3. Kinh Thừa tự pháp

3* Tóm tắt kinh Thừa tự pháp

4. Kinh Ví dụ tấm vải

4* Tóm tắt kinh Ví dụ tấm vải

5. Kinh Đoạn giảm

5* Tóm tắt kinh Đoạn giảm

6. Kinh Chánh tri kiến

7. Kinh Niệm xứ

8. Kinh Trạm xe

9. Đại kinh Rừng sừng bò

10. Tóm tắt kinh Gopaka

11. Tóm tắt kinh Trạm xe

12. Tóm tắt kinh Chánh tri kiến

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan chương trình

2. Tất cả lậu hoặc

3. Kinh Thừa tự pháp

4. Kinh Ví dụ tấm vải

5. Kinh Đoạn giảm

6. Kinh Chánh tri kiến

7. Kinh Niệm xứ

8. Đại kinh Rừng sừng bò

9. Kinh Trạm xe

10. Kinh Gopaka Moggallana

11. Kinh Bố dụ (tham khảo bài giảng TT.TS. Minh Thành)

12. Tiểu kinh Saccaka

13. Tiểu kinh Saccaka (tt), Kinh Jivaka

14. Kinh Vacchagotta về Tam minh

15. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

* Tóm tắt 1 trong 5 bài kinh sau: Kinh Vacchagotta về lửa (a), Ðại kinh Vacchagotta, Kinh Trường Trảo, Kinh Magandiya (a), Kinh Sandaka.

16. Ôn tập cuối học kỳ

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN KINH TRUNG BỘ

GIỮA HỌC KỲ 3 – NĂM 2016

Giáo thọ: ĐĐ. TS. Thích Giác Hoàng

Ngày ra đề: 30/9/2016

Học viên chọn một trong các kinh trong Trung Bộ Kinh đã học trong học kỳ 3 so sánh với các kinh tương đương trong Trung A-hàm và nêu nhận thức sau khi học xong cặp kinh này.

Ghi chú:Tiểu luận làm không quá 20 trang A4, size chữ 13.