Lịch sử Phật giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Tổng quan Lịch sử Phật giáo Việt Nam *

2. PGVN từ khi có mặt đến thời Lý Nam Đế (1)*

* File có chất lượng âm thanh không được tốt, do lỗi kỹ thuật hệ thống thiết bị âm thanh.

3. PGVN từ khi có mặt đến thời Lý Nam Đế (2)

4. Tình hình Phật giáo từ TK. II đến TK. VI

5. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời du nhập

6. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi

7. Dòng thiền Vô Ngôn Thông

8. Tư tưởng thiền học của thiền phái Vô Ngôn Thông

9. Thiền phái Thảo Đường, Thiền phái Trúc Lâm

10. Sự ra đời và hình thành thiền phái Trúc Lâm

11. Thảo luận (1)

12. Thảo luận (2)

13. Thiền phái Trúc Lâm (tt)

14. Thiền phái Trúc Lâm (tt)

15. Quan điểm Phật tại tâm (1)

16. Quan điểm Phật tại tâm (2)

17. Phương thức hành trì tu chứng của thiền phái Trúc Lâm (1)

18. Phương thức hành trì tu chứng của thiền phái Trúc Lâm (2)

19. Phật giáo thời Lê-Nguyễn (1)

20. Phật giáo thời Lê-Nguyễn (2)

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIỮA HỌC KỲ 3 – NĂM 2016

Giáo thọ: TT. TS. Thích Phước Đạt

Ngày ra đề: 11/10/2016

Trình bày vai trò của thiền sư Khương Tăng Hội trong việc đặt nền tảng thiền học nước ta vào thế kỷ thứ III. 

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 02-10-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 02-10-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 08-10-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 08-10-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 16-10-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 16-10-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 13-11-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 13-11-2016 (2)

9. Bài giảng ngày 04-12-2016 (1)

10. Bài giảng ngày 04-12-2016 (2) cuối