Triết học Mác - Lênin

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Nhập môn Triết học Mác-Lênin (1)

2. Nhập môn Triết học Mác-Lênin (2)

3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

4. Quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng

5. Quan điểm chủ nghĩa DVBC (tt)

6. Phép biện chứng duy vật

7. Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến (1)

8. Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến (2)

9. Các cặp phạm trù (1)

10. Các cặp phạm trù (2)

11. Quy luật Lượng chất

12. Quy luật Mâu thuẩn

13. Quy luật Mâu thuẩn (tt)

14. Quy luật Phủ định của phủ định

15. Lý luận nhận thức quy luật biện chứng (1)

16. Lý luận nhận thức quy luật biện chứng (2)

17. Chân lý và các tính chất của chân lý (1)

18. Chân lý và các tính chất của chân lý (2)

19. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

20. Mối quan hệ giữa CSHT và KTTT

21. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

22. Ôn tập

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 17-09-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 17-09-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 01-10-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 01-10-2016 (2)

5. Bài giảng ngày 08-10-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 08-10-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 05-11-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 05-11-2016 (2)

9. Bài giảng ngày 12-11-2016 (1)

10. Bài giảng ngày 12-11-2016 (2)

11. Bài giảng ngày 26-11-2016 (1)

12. Bài giảng ngày 26-11-2016 (2)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

DÙNG CHO LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA IV

I.  Thi tự luận

1.     Vấn đề cơ bản của triết học

2.     Chủ nghĩa duy vật và các hình thức của nó

3.     Chủ nghĩa duy tâm và các hình thức của nó

4.     Vật chất theo quan niệm của CNDVBC

5.     Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

6.     Ý thức theo quan niệm của CNDVBC: Quan niệm, nguồn gốc và bản chất

7.     Biện chứng và các hình thức của nó

8.     Phép biện chứng và các hình thức của nó

9.     Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

10.   Các cặp phạm trù: Nguyên nhân và kết quả; nội dung và hình thức; khả năng và hiện thực

II.  Tiểu luận

Phép biện chứng duy vật – nội dung và điểm tương đồng của nó với giáo lý Phật giáo

Yêu cầu tiểu luận:

1)    Từ 15 – 25 trang

2)    Thể thức trình bày theo quy định của Học viện

                           TP. Hồ Chí Minh,ngày 07 tháng 10năm 2016

Giảng viên phụ trách

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nhập môn triết học Mác-Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Phép biện chứng duy vật

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử