Cổ ngữ Pali 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 21-01-2018 (1) - Mệnh Lệnh Cách (Imperative) - Kinh Rải Tâm Từ (Mettāsutta)

2. Bài giảng ngày 21-01-2018 (2) - Dhammapada 81 - Kinh Rải Tâm Từ Mettāsutta (tt)

3. Bài giảng ngày 10-3-2018 (1) - Ôn Tập 8 Biến Cách Danh Từ Nam Tánh, Đôi nét về Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)

4. Bài giảng ngày 10-3-2018 (2) - Ôn tập (tt) – Sự vận hành của nghiệp

5. Bài ôn ngày 24-3-2018 (1) - Thì Tương Lai (Future tense) - Kinh người trí và người ngu

6. Bài ôn ngày 24-3-2018 (2) -Bảy đặc tính của người bạn tốt - Ôn thi giữa hk2

7. Bài giảng ngày 21-4-2018 (1) - Hiện Tại Phân Từ (The Present Participle: Màna)

8. Bài giảng ngày 21-4-2018 (2) - Hiện Tại Phân Từ (The Present Participle: Màna) (tt)

9. Bài giảng ngày 28-4-2018 (1) - Dhammapada 111 – Khả năng cách (Optative – Sattami)

10. Bài giảng ngày 28-4-2018 (2) - Ôn thi Hk2

FILE VIDEO BÀI GIẢNG (SC. Diệu Hiếu cung cấp)

1. Bài giảng ngày 21-01-2018 (1)(Mệnh lệnh cách)

2. Bài giảng ngày 21-01-2018 (2)(Kinh Pháp Cú)

3. Ôn tập giữa HK2 (1)

4. Ôn tập giữa HK2 (2)

BÀI GIẢNG (*.pdf)

1. Mệnh lệnh cách

2. Kinh Pháp Cú

3. Từ đặt câu nghi vấn

4. Ôn giữa HK2