Lịch sử Phật giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu môn học

2. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p1)

3. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p2)

4. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p3)

5. Phật giáo Việt Nam thời du nhập (p4)

6. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p1)

7. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi (p2)

8. Tư tưởng Mật giáo trong dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi

9. Thiền phái Vô Ngôn Thông

10. Tư tưởng thiền phái Vô Ngôn Thông

11. Thiền phái Thảo Đường

12. Những đóng góp của các dòng thiền trong việc phục hưng nền Độc lập tự chủ & xây dựng nền văn hóa Đại Việt mang bản sắc Việt

13. Phật giáo Lý -Trần

14. Phật giáo Lý - Trần (tt)

15. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p1)

16. Lịch sử hình thành & sự truyền thừa Thiền phái Trúc Lâm (p2)

17. Chủ thuyết Cư trần lạc đạo

18. Phương thức hành thiền của Thiền phái Trúc Lâm

19. Phật giáo thời Lê - Nguyễn

20. Các thiền phái Phật giáo thời Lê - Nguyễn

21. Phật giáo đàng trong thời Lê - Nguyễn

22. Phật giáo triều Nguyễn (1802 - 1945)

23. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN

24. Tổng quan về phong trào chấn hưng Phật giáo VN (tt)

25. Sự thành lập Giáo hội PGVN

26. Sự thành lập Giáo hội PGVN (tt)

27. Tổng kết

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 20-1-2018 (Tổng quan, giới thiệu tài liệu)

2. Bài giảng ngày 20-1-2018 (tt)

3. Bài giảng ngày 10-3-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 10-3-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 24-3-2018 (1)

6. Bài giảng ngày 24-3-2018 (2)

7. Bài giảng ngày 15-4-2018 (1)

8. Bài giảng ngày 15-4-2018 (2)

9. Bài giảng ngày 29-4-2018 (1)

10. Bài giảng ngày 29-4-2018 (2, Ôn)