Hán cổ 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. 214 bộ (tt)

2. Số mục

3. Nhân thiên; Nhân đại nhân tiểu; Thiên thanh

4. Phật

5. Tại gia trung; Thiên sơ vãn

6. Tại gia trung (tt); Lưỡng yến tử; Đại lộ thượng

7. Đại lộ thượng (tt); Điểu thú; ôn GHK

8. Khát dữ cơ; Lưỡng ngạn gian

9. Đình tiền thụ; Mã bát thất

10. Pháp; Tả hữu thủ; Thân thể

14. Nhân diện; Não; Tạng phủ

15. Ôn tập cuối học kỳ

GIÁO TRÌNH (*.pdf)

1. Mục lục

2. Chương trình học kỳ 2

3. Số mục

4. Nhân thiên

5. Nhân đại nhân tiểu

6. Thiên thanh

7. Tại gia trung

8. Thiên sơ vãn

9. Bài tập kiểm tra lần 1

10. Bài tập kiểm tra lần 2

11. Tập viết 1 - Phật

12. Tập viết 2 - Pháp

13. Phật

14. Lưỡng yến tử

15. Đại lộ thượng

16. Điểu thú

17. Ôn tập GHK2 - từ vựng

18. Ôn GHK2 - phiên âm dịch nghĩa

19. Ôn GHK2 - từ ngữ, ngữ pháp

20. Ôn GHK2 - bài tập tổng hợp (kt3)

21. Khát dữ cơ

22. Lưỡng ngạn gian

23. Đình tiền thụ

24. Mã bát thất

25. Tả hữu thủ

26. Thân thể

27. Pháp

28. Nhân diện

29. Não

30. Tạng phủ

31. Bài tập ôn

32. Đề ôn ngữ pháp

33. Ôn phần luyện dịch

34. Ôn phần ngữ pháp

GIÁO TRÌNH (*.ppt)

1. Số mục

2. Nhân thiên

3. Nhân đại nhân tiểu

4. Thiên thanh

5. Tại gia trung

6. Thiên sơ vãn

7. Phật

8. Lưỡng yến tử

9. Đại lộ thượng

10. Điểu thú

11. Khát dữ cơ

12. Lưỡng ngạn gian

13. Đình tiền thụ

14. Mã bát thất

15. Tả hữu thủ

16. Thân Thể

17. Pháp

18. Nhân diện

19. Não

20. Tạng phủ