Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

A. Bài giảng do TT. Thích Thông Thiền phụ trách:

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

4. Kinh điển liên hệ thiền tông

5. Kinh điển liên hệ thiền tông, Ngữ lục

6. An tâm Bích quán Tổ sư thiền

7. Đốn ngộ thành Phật Nam tông thiền

8. Thiền phái Trúc Lâm

9. Thơ thiền Trúc Lâm

10. Ôn giữa kỳ

A. Bài giảng do TT. Tăng Định phụ trách:

1. Khái niệm về Như Lai thiền

2. Khái niệm về Như Lai thiền (tt)

* Tham khảo website: https://www.budsas.org/

3. Giới thiệu về thiền chỉ, quán

4. Thiền chỉ, quán (tt)

5. Pháp hành (SC. Diệu Hiếu giảng)

6. Pháp hành (tt SC. Diệu Hiếu giảng)

7. Ôn, Tứ niệm xứ

8. Tứ niệm xứ (tt)

9. Ôn pháp hành (SC. Diệu Hiếu giảng)

10. Ôn (tt, SC. Diệu Hiếu giảng)

BỔ SUNG (*mp3)

1. Bài giảng ngày 20-1-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 20-1-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 27-1-2018

4. Bài giảng ngày 21-4-2018 (1)

5. Bài giảng ngày 21-4-2018 (2)

6. Bài giảng ngày 5-5-2018 (1)

7. Bài giảng ngày 5-5-2018 (2)

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.pdf)

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

4. 33 vị tổ Ấn - Hoa

5. Kinh điển liên hệ thiền tông

6. Ngữ lục của các thiền sư

7. An tâm Bích quán Tổ sư thiền

8. Đốn ngộ thành Phật Nam tông thiền

9. Thiền Nguyên thủy (HT. Thích Minh Châu)

10. Giới thiệu thiền chỉ, quán

11. Tham khảo (kinh Ananda - Tương ưng V)

12. Tham khảo (Lợi ích của thiền)