Đại thừa khởi tín luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Khái quát duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, Nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt

4. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt (tt)

5. Bất giác - Tâm nhiễm ô

6. Tâm nhiễm ô (tt)

7. Tâm - ý - thức

8. Tâm tướng và cảnh giới

9. Huân tập

10. Huân tập (tt)

11. Tam thân Phật 

12. Tam thân Phật (tt)

13. Ba tâm thù thắng

14. Bốn phương tiện

15. Ba cách phát tâm

16. Pháp tu chỉ quán

17. Pháp tu chỉ quán (tt)

18. Quán vô thường

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 26-9-2020 (a)

2. Bài giảng ngày 26-9-2020 (b)

3. Bài giảng ngày 27-9-2020 (a)

4. Bài giảng ngày 27-9-202 (b)

5. Bài giảng ngày 04-10-2020 (a)

6. Bài giảng ngày 04-10-2020 (b)

7. Bài giảng ngày 11-10-2020 (a)

8. Bài giảng ngày 11-10-2020 (b)

TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Khái quát và duyên khởi (*.pdf)

2. Quy kính tam bảo, nguyên nhân tạo luận (*.pdf)

3. Tâm chơn như, tâm sanh diệt (*.pdf)

4. Các cấp độ giác ngộ (*.pdf)

5. Tâm tướng & cảnh giới (*.pdf)

6. Tâm, ý, thức (*.pdf)

7. Tâm nhiễm ô (*.pdf)

8. Huân tập (*.pdf)

9. Tam thân (*.pdf)

10. Tín thành tựu (*.pdf)

11. 3 tâm thù thắng, 4 phương tiện (*.pdf)

12. 3 tâm tướng (*.pdf)

13. Ma chướng trong tu thiền (*.pdf)

14. Pháp tu chỉ quán (*.pdf)

16. Pháp tu chỉ quán (tt)

17. Tịnh độ theo Đại thừa khởi tín luận

18. ĐTKTL với kinh luận khác

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
MÔN: ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: TT.TS. Thích Đồng Trí
Ngày ra đề: 27-6-2020

Học viên chọn 1 trong 4 đề tài sau đây để viết tiểu luận, căn cứ chủ yếu vào kiến thức của Đại thừa khởi tín luận và tham khảo các tài liệu có liên quan, lưu ý đặc biệt là cần đi sâu nghiên cứu và có khám phá, sáng tạo cũng như áp dụng vào việc tu học cho bản thân và góp phần Hoằng pháp, phát triển Phật giáo và khiến cho đời thêm Chân Thiện Mỹ (chứ không phải góp nhặt copy suông từ các tài liệu khác vào là xong):

1. Bàn về Tâm chơn như và Tâm sinh diệt

2. Bàn về Giác ngộ và Bất giác – con đường đoạn trừ Bất giác đưa đến Cứu cánh giác

3. Tam tế và Lục thô là gì? Hãy nêu ra phương pháp tu tập để đoạn trừ Tam tế và Lục thô của Bất giác.

4. Hãy nêu phương pháp tu tập Tâm – Ý – Thức theo lập trường của Đại thừa khởi tín luận.