Thắng pháp tập yếu luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Tầm quan trọng của Vi diệu pháp

2. Ý nghĩa của Vi diệu pháp

3. Ý nghĩa của Vi diệu pháp (tt)

4. Nội dung Vi diệu pháp

5. Giới thiệu tạng Pali (NS.TS. Tín Liên giảng)

6. Giới thiệu tạng thắng pháp (NS.TS. Tín Liên giảng)

7. Bảng chi pháp Abhidhamma (1)

8. Bảng chi pháp Abhidhamma (2)

9. Bốn thắng pháp; Bốn loại tâm (1)

10. Bốn thắng pháp; Bốn loại tâm (2)

11. Tịnh quang tâm

12. Siêu thế tâm

13. Tâm sở

14. Tâm sở, Sắc pháp

BÀI GIẢNG BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 19-9-2020

2. Bài giảng ngày 27-9-2020 (a)

3. Bài giảng ngày 27-9-2020 (b)

4. Bài giảng ngày 03-10-2020

5. Bài giảng ngày 10-10-2020 (a)

6. Bài giảng ngày 10-10-2020 (b)

7. Bài giảng ngày 17-10-2020 (a)

8. Bài giảng ngày 17-10-2020 (b)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Môn: Thắng pháp tập yếu luận
Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Tâm Tâm
Ngày ra đề: 16/7/2020

Tìm hiểu và trình bày pháp thiện và pháp bất thiện theo Abhidhamma (Vi diệu pháp) với đầy đủ các chi phần.

Chú ý: Bài viết giới hạn từ 10-15 trang A4, co chữ 13.