Kinh Kim cang

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Bài giới thiệu

2. Bài mở đầu - đoạn 1

3. Đoạn 2,3

4. Đoạn 3,4,5,6

5. Đoạn 6,7

6. Đoạn 7,8.9

7. Đoạn 10

8. Đoạn 11,12,13

9. Ôn giữa kỳ

10. Đoạn 14

11. Đoạn 18,19

12. Đoạn 20-22

13. Đoạn 23-26

14. Đoạn 27-28

15. Đoạn 29-32 (kết thúc)

BỔ SUNG (MP3)

1. Bài giảng ngày 4-10-2020 (a)

2. Bài giảng ngày 4-10-2020 (b)

3. Bài giảng ngày 18-10-2020 (a)

4. Bài giảng ngày 18-10-2020 (b)

5. Bài giảng ngày 18-10-2020 (c)

6. Bài giảng ngày 18-10-2020 (d)

7. Bài giảng ngày 08-11-2020 (a)

8. Bài giảng ngày 08-11-2020 (b)

ĐỀ TIỂU LUẬN KINH KIM CANG
GIỮA HỌC KỲ 7 – ĐTTX KHÓA V
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Thích Trí Minh
Ngày ra đề: 29-6-2020

Đề tài:

Hãy phân tích 6 Ba-la-mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ) được Phật mật ý dạy cho Bồ-tát thông qua các hoạt động hàng ngày của Ngài trong phần mở đầu Kinh Kim cang.