Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Phật học cấp cơ sở (Khoá I – 2019)